Ekonomik düzenlemeler ile ilgili KHK'lar Resmi Gazete'de

Ekonomik düzenlemeler devreye giriyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve genelgesi ile ekonomi alanında çok önemli düzenlemeler hayata geçti.

Ekonomik düzenlemeler ile ilgili KHK'lar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve genelgesi ile ekonomi alanında da önemli düzenlemelere gidildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığına Merkez Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve Kalkınma Bankası ve Hazine de Maliye bakanına bağlandı.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve genelge ile şu düzenlemeler yapıldı:


TMSF CUMHURBAŞKANLIĞI'NA

TMSF Cumhurbaşkanlığı ile ilgilendirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı; Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.

MİLLİ PİYANGO'DA YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre İdare, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere görev yapacak.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl görev yapmak üzere atanacak. Yönetim kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanacak.
Loto çekilişleri naklen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun tüm ülkede yayın yapan televizyon kanalından yayınlanacak.

HELAL AKREDİTASYON KURUMU AÇILDI

Kararname ile Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak. HAK, ülkede ve yurtdışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve uygulayacak. Kurumun yurtdışında yürüteceği hizmetler için yurt dışında ofisler kurulabilecek.

AOÇ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Kararname ile Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ile Orman Genel müdürlüklerinin yapısında düzenlemeye gidildi. Buna göre Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'ne kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını, güncel karşılığı üzerinden bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kuruluşlarından bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Cumhurbaşkanı karar verecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlandı.

BOR ÜRETİMİNE BİLİMSEL DESTEK GELİYOR

Kararname ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün (BOREN) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Buna göre BOREN, Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamakla görevli olacak. Enstitü, Türkiye'nin bor kimyasalları konusunda dünya pazarında sahip olduğu cevher zenginliğine eşit bir konuma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun dönem bor uç ürünleri pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararları almaya ışık tutacak bilgileri oluşturacak.

TAPU DAİRELERİ DÖNÜŞÜME IŞIK TUTACAK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Genel Müdürlük, tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulması, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılması, siciller üzerindeki değişikliklerin takibi, denetlenmesi, arşivlenerek korunmasını sağlayacak. Ülkenin kadastrosunun yapılması, değişikliklerin takip edilmesi, tapu planlarının yenilenmesi ve güncellenmesi, bunlara ilişkin denetim hizmetlerinin yürütülmesini de üstlenecek. 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek de genel müdürlüğün görev ve yetkileri arasında yer alıyor.

VERGİ POLİTİKALARI YÜK ALACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı; gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözeterek kaliteli hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak, saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de; kanunlar gereğince tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basacak ve dağıtacak.