TÜBİTAK aile içi şiddet ve kadın cinayetlerine el attı

TÜBİTAK, aile içi şiddet konusunda çok disiplinli ve geniş kapsamlı araştırmalara dayalı verilerin elde edilmesi ve kanıta dayalı politikaların oluşturulması amacıyla Aile İçi Şiddet Çağrı Programı açtı.

TÜBİTAK aile içi şiddet ve kadın cinayetlerine el attı

 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı, Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında, uluslararası düzeyde Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik projelerin yanı sıra aile içi şiddet gibi toplumsal bir sorunun çözümüne yönelik çabaları da gündemine aldı.

Söz konusu çağrı başlığının gerekçesinde, aile içi şiddet olgusunun tam olarak anlaşılması ve aileyi oluşturan diğer tüm bireylere yönelik şiddetin sebepleri ve boyutları ile sonuçlarına yönelik geniş kapsamlı araştırmaların sınırlı kaldığı belirtildi.

Bu amaçla "aile içi şiddet" başlıklı bir çağrı programının oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.


TÜBİTAK, bu çağrı başlığı altında desteklenecek projelerle disiplinler arası, çok disiplinli ve geniş kapsamlı araştırmalara dayalı verilerin elde edilmesi ve kanıta dayalı politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin odaklanması gereken hususlar, ulaşılması beklenen amaç ve hedefler şöyle:

- Aile içi şiddetin türleri ve şiddete etki eden faktörler (kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik) incelenerek aile içi şiddetin önlenmesi, azaltılmasına yönelik politika önerileri geliştirilecek. Önerilecek projeler söz konusu faktörlerin tümünü içerecek ve bunları bütünsel bir yaklaşımla ele alacak.

Aile içi şiddet konusu ele alınırken tüm aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk, büyükbaba, büyükanne ve benzeri) kapsama dahil edilecek. Söz konusu çalışmalar ile uygulanabilirliği ve etkililiği ortaya konulmuş politika önerileri geliştirilecek. Bu kapsamda önerilecek projeler, ailede şiddet olup olmadığına bakılmaksızın ülke genelini temsil edecek şekilde ulusal ölçekte planlanacak.

- Aile içi şiddet ve aile içi şiddetin aile bireylerinin yaşamlarına yansımaları incelenerek, bireylerin sosyal uyumlarının sağlanmasına katkı sunacak politika önerileri oluşturulacak. Bu kapsamda önerilecek projeler ulusal ölçekte planlanacak ve sadece şiddetin görüldüğü aileler kapsama dahil edilecek. Şiddetin mağduru, faili ve şahidi çalışma kapsamında birlikte ele alınacak.

- Toplumsal cinsiyet rolü algısı ve aile içi şiddete etkileri araştırılarak aile içi şiddetin önlenmesi/azaltılmasına yönelik politika önerileri geliştirilecek. Bu kapsamda önerilecek projelerin ulusal ölçekte, şiddet olan ve şiddet olmayan tüm ailelerde planlanması ve projelerde toplumsal cinsiyet rolü algısının şiddetle ilişkisinin ele alınması gerekiyor. Şiddete ilişkin tutum, davranış ve değerler incelenerek aile içi şiddetin önlenmesine/azaltılmasına yönelik öneriler ortaya konulacak.

- Kadın cinayeti dosyaları açılacak.

- Kadın cinayetleri kültürel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuki boyutlarıyla incelenerek önleyici politika önerileri geliştirilecek. Bu konuda önerilecek projelerde, vaka dosyalarının kapsamlı biçimde, çocuklara ve ailenin diğer bireylerine etkileri dahil edilerek incelenebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapılacak. İlgili diğer kurumlarla da işbirliğine gidilebilecek. Bu bağlamda dosya incelemesinin yanı sıra maktul ve failin yakınlarıyla yapılacak görüşmelere yer verilerek önleyici politikalara yönelik önerilerin geliştirilmesi bekleniyor.

- Aile içinde çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismarın kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla incelenerek önleyici politika önerileri oluşturulacak. Bu kapsamda önerilecek projelerde çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismar konuları ele alınacak.

- Türkiye'de yürütülen aile içi şiddeti önlemeye, azaltmaya yönelik politikaların ve uygulamaların etki analizleri gerçekleştirilerek yeni öneriler şekillendirilecek. Bu kapsamda önerilecek projelerde mevcut politikaların ve uygulamaların etkililiği ölçülerek değerlendirilecek ve bu değerlendirmeler ışığında yeni öneriler geliştirilecek.